Statuten

OPRICHTING VERENIGING

10944mg

Heden, de vijfde juli tweeduizend zes, verschenen voor mij,

Mr Maria Helena Gogherman, kandidaat-notaris, hierna te

noemen: notaris, als plaatsvervanger van Jhr Mr Theodore

Willem Rafaël Maria Serraris, notaris met vestigingsplaats

Wijk bij Duurstede:

1. de heer LOUIS HENRI HIJWEEGEN, zich legitimerende met

rijbewijs nummer 3139832057, wonende te 3961 EN Wijk bij

Duurstede, Tunneloven 19, geboren te Utrecht op vier en

twintig december negentienhonderd twee en vijftig,

gehuwd;

2. de heer JOHANNES VAN DER ZIJDE, zich legitimerende met

rijbewijs nummer 3191524795, wonende 3962 KM Wijk bij

Duurstede, Virgilius 39, geboren te Utrecht op zeven en

twintig februari negentienhonderd zeven en vijftig,

gehuwd;

De comparanten verklaarden ten deze te handelen -in hun

hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en “bestuurder

algemene zaken” van na te noemen vereniging- ter uitvoering

van het besluit van de algemene ledenvergadering van de te

Wijk bij Duurstede gevestigde vereniging “DOREDENKERS”,

welke vergadering op twintig juni tweeduizend zes te Wijk

bij Duurstede werd gehouden, en waarin werd besloten tot

vastlegging van de statuten van de vereniging bij notariële

akte, en tot inschrijving van de vereniging en haar

bestuurders in het handelsregister.

Een uittreksel uit de notulen van die vergadering wordt aan

deze akte gehecht.

Overgaande tot uitvoering van voormeld besluit verklaarden

de comparanten bij deze de statuten der vereniging vast te

stellen als volgt:

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: Schaakvereniging Doredenkers

Zij heeft haar zetel te Wijk bij Duurstede, gemeente Wijk

bij Duurstede.

DOEL

Artikel 2

De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en

bevorderen van de schaaksport alsmede het stimuleren en in

standhouden daarvan.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

a. het uitschrijven, regelen, bevorderen van en het

meewerken aan wedstrijden;

b. het organiseren van een interne competitie onder de

leden;

c. het deelnemen aan de competitie van de Stichts-Gooise

Schaakbond en/of de Koninklijke Nederlandse Schaakbond

en zich aan te sluiten bij genoemde bond;

d. het propaganderen van de schaaksport.

LEDEN

Artikel 3

1. De vereniging kent aspirantleden, juniorleden,

seniorleden en ereleden.

2. Leden van de vereniging kunnen zijn zij die de

zestienjarige leeftijd hebben bereikt en de schaaksport

beoefenen casu quo willen gaan beoefenen.

3. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en

adressen van alle leden zijn opgenomen.

ASPIRANTLEDEN, JUNIOR- EN SENIORLEDEN EN DONATEURS

Artikel 4

1. Aspirantleden zijn zij die aan de aktiviteiten van de

vereniging deelnemen, doch nog niet de zestienjarige

leeftijd hebben bereikt.

2. Juniorleden zijn leden die wel de leeftijd van zestien

jaar hebben bereikt, maar nog niet die van achttien jaar

hebben bereikt.

3. Seniorleden zijn leden die achttien jaar zijn of ouder.

4. Ereleden zijn zij die, op grond van bijzondere

verdiensten voor de vereniging, als zodanig door de

algemene vergadering zijn benoemd en hun benoeming

hebben aanvaard.

5. Donateurs zijn zij die zich bereid verklaard hebben de

vereniging financieel te steunen met een door de

algemene vergadering vast te stellen minimum-bijdrage.

6. Aspirantleden, ereleden en donateurs hebben geen andere

rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of

krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

TOELATING

Artikel 5

1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden,

aspirantleden en donateurs.

2. Bij niet toelating tot lid kan de algemene vergadering

alsnog tot toelating besluiten.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 6

1. Het lidmaatschap eindigt door:

a. de dood van het lid;

b. opzegging van het lid;

c. opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden

wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor

het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen,

wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging

niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de

vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te

laten voortduren;

d. ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken

wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen

of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging

op onredelijke wijze benadeelt.

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het

bestuur.

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de

vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van

een verenigingsjaar en met inachtneming van een

opzeggingstermijn van twee maanden. Echter kan het

lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de

vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd

kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige

lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst

toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was

opgezegd.

5. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door

opzegging is voor een lid voorts mogelijk:

a. binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten

van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn

verzwaard aan het lid bekend is geworden of is

meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van

toepassing. Een lid is evenwel niet bevoegd door

opzegging een besluit waarbij de verplichtingen van

geldelijke aard van de leden zijn verzwaard te zijnen

opzichte uit te sluiten;

b. binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van

de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie

aan hem is meegedeeld.

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het

bestuur.

7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door

de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de

vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te

aten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit

het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na

de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep

open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten

spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van

redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn

en hangende het beroep is het lid geschorst.

8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een

verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de

jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ASPIRANTLEDEN EN

BEGUNSTIGERS

Artikel 7

1. De rechten en verplichtingen van een aspirantlid en van

een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door

opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse

bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het

geheel blijft verschuldigd.

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het

bestuur.

JAARLIJKSE BIJDRAGEN

Artikel 8

1. De leden, de aspirantleden en de begunstigers zijn

gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage,

die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.

Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die

een verschillende bijdrage betalen.

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of

gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het

betalen van een bijdrage te verlenen.

RECHTEN ASPIRANTLEDEN EN BEGUNSTIGERS

Artikel 9

Behalve de overige rechten die aan aspirantleden en

begunstigers bij of krachtens deze statuten worden

toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging

georganiseerde wedstrijden, oefeningen en andere

evenementen bij te wonen.

BESTUUR

Artikel 10

1. Het bestuur bestaat uit tenminste 3 personen, die door

de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming

geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 2.

2. De algemene vergadering kan besluiten dat één lid van

het bestuur buiten de leden wordt benoemd.

3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer

bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4.

Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd

zowel het bestuur als tien leden. De voordracht van het

bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering

meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet

voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het

bestuur worden ingediend.

4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden

ontnomen door een met tenminste twee/derde van de

uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene

vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste

twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.

5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene

vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de

opgemaakte voordrachten het bindend karakter te

ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de

keus.

6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt

de benoeming uit die voordrachten.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP – PERIODIEK LIDMAATSCHAP -

SCHORSING

Artikel 11

1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd

is benoemd, kan te allen tijde door de algemene

vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing

die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een

besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die

termijn.

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn

benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken

rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar, wie

in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het

rooster de plaats van zijn voorganger in.

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden

benoemd is: door het eindigen van het lidmaatschap

van de vereniging;

b. door bedanken.

BESTUURSFUNCTIES – BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

Artikel 12

1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een

secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk

hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een

bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de

secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en

de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In

afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is

het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming

en de inhoud van een besluit niet beslissend.

3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen

aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door

het bestuur worden gegeven.

BESTUURSTAAK – VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het

bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald,

blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo

spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen

waarin de voorziening in de open plaats of de open

plaatsen aan de orde komt.

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid

bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door

commissies die door het bestuur worden benoemd.

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene

vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van

overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren

van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten

waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk

maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van

een ander verbindt.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen

derden beroep worden gedaan.

5. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde

wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd

door het bestuur.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee

gezamenlijk handelende bestuursleden en aan de

voorzitter.

JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 14

1. Het verenigingsjaar loopt van één september tot en met

éénendertig augustus.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de

vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit

te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen

worden gekend.

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen

zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens

verlenging van deze termijn door de algemene

vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken

binnen de vereniging en over het gevoerde beleid en legt

een balans en een staat van baten en lasten met

toelichting aan de vergadering over. Deze stukken worden

ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de

ondertekening van één of meer hunner dan wordt daarvan

onder opgaaf van redenen melding gemaakt.

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden

een commissie van tenminste twee personen, die geen deel

mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt

de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt

aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen

uit.

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording

bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie

van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan.

Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar

gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de

kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en

bescheiden der vereniging te geven.

6. De last van de commissie kan te allen tijde door de

algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door

de benoeming van een andere commissie.

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de

leden 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle

bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten

aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het

verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de

jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen

onder meer aan de orde:

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording

bedoeld in artikel 14 met het verslag van de aldaar

bedoelde commissie;

b. de benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie

voor het volgende verenigingsjaar;

c. voorziening in eventuele vacatures;

d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd

bij de oproeping voor de vergadering.

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo

dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van

tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot

het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen

verplicht tot het bijeenroepen van een algemene

vergadering op een termijn van niet langer dan vier

weken na indiening van het verzoek. Indien aan het

verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,

kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan

door oproeping overeenkomstig artikel 19 of bij

advertentie in tenminste een ter plaatse waar de

vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad. De

verzoekers kunnen alsdan anderen dan betuursleden

belasten met de leiding van de vergadering en met het

opstellen van de notulen.

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 16

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden

van de vereniging, het bestuurslid dat geen lid van de

vereniging is, alle aspirant- en ereleden en alle

begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden en

geschorste bestuursleden met dien verstande dat een

geschorst lid toegang heeft tot de vergadering waarin

het besluit tot schorsing wordt behandeld. Hij heeft

tevens het recht in die vergadering het woord te voeren.

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde

personen beslist de algemene vergadering.

3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft

één stem. Het bestuurslid dat geen lid van de vereniging

is, heeft een raadgevende stem.

4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe

gemachtigd ander lid uitbrengen.

VOORZITTERSCHAP – NOTULEN

Artikel 17

1. De algemene vergaderingen worden, tenzij de situatie

zich voordoet als omschreven in artikel 15 lid 4,

laatste zin, geleid door de voorzitter van de vereniging

of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn

plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden

door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt

ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien,

dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de

secretaris of een ander door de voorzitter daartoe

aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de

voorzitter en de notulist worden vastgesteld en

ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen

een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen

opmaken.

De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt

ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de

voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is

beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een

genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet

schriftelijk vastgelegd voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in

het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan

betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer

de meerderheid der vergadering of, indien de

oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk

geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen

van de oorspronkelijke stemming.

3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen,

worden alle besluiten van de algemene vergadering

genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte

stemmen.

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn

uitgebracht.

5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de

volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede

stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een

tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten,

plaats.

Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid

verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat

hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft

verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de

stemmen staken.

Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de

tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de

personen, op wie bij de voorafgaande stemming is

gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die

voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is

uitgebracht.

Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal

stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt

door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de

nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden

uitgebracht.

Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen

staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende

verkiezing van personen, dan is het verworpen.

7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de

voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of

één der stemgerechtigden zulks voor de stemming

verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij

ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij

acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde

hoofdelijke stemming verlangt.

8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn dezen

niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met

voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als

een besluit van de algemene vergadering.

9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig

of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten

worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle

aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel

tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft

geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de

voorgeschreven wijze geschied of is enig ander

voorschrift omtrent het oproepen en houden van

vergaderingen of een daarmee verband houdende

formaliteit niet in acht genomen.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het

bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de

adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld

in artikel 3. De termijn voor de oproeping bedraagt

tenminste zeven dagen.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen

vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 20.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 20

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering

worden gebracht dan door een besluit van een algemene

vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat

aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter

behandeling van een voorstel tot statutenwijziging

hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de

vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de

voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een

daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen

tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt

gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor

bedoeld, aan alle leden toegezonden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste

twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een

vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden

tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde

van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt

binnen vier weken daarna een tweede vergadering

bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel

zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is

geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of

vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met

een meerderheid van tenminste twee/derde van de

uitgebrachte stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat

hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen

verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING

Artikel 21

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van

de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2

en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige

toepassing.

2. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt

de vereffening door het bestuur.

3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die

ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren.

Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit

tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan

het batig saldo worden gegeven.

4. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop

geen aan haar, dan wel aan de vereffenaars bekende baten

meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgaaf

aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 22

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement

vaststellen.

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met

de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met

de statuten.

SLOTBEPALINGEN

 

Waarvan akte is verleden te Wijk bij Duurstede, op de

datum in het hoofd dezer akte vermeld. Nadat vooraf door

mij, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte aan de

comparanten is opgegeven en toegelicht en zij op de

gevolgen daarvan zijn gewezen, hebben zij verklaard van

de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op

volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de

comparanten mij, notaris, ondertekend.