Dammen

 

REGLEMENT SCHOOLDAMKAMPIOENSCHAP BASIS ONDERWIJS

.

INLEIDING 

Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder:
OC : Organisatie Comité dat zorg draagt voor het organiseren van het schooldamkampioenschap in Wijk bij Duurstede
Wedstrijdleider : Een door het OC aangewezen persoon, belast met de wedstrijdleiding van het kampioenschap
Kampioenschap : Het schooldamkampioenschap dat door het OC wordt georganiseerd
School : Een tot de gemeente Wijk bij Duurstede behorende school in het Basis Onderwijs
Team : Een groep van vier spelers van een school, ingeschreven voor het kampioenschap

Artikel 2
Dit reglement geldt voor de jaarlijks te organiseren schooldamkampioenschappen in de gemeente Wijk bij Duurstede voor de categorieen A en B.

.

DEELNAME

 Artikel 3
1. Iedere school kan met elk gewenst aantal teams aan het kampioenschap deelnemen mits de schriftelijke aanmelding voor sluitingsdatum bij de wedstrijdleider binnen is.
2. De spelers van elk team dienen bij inschrijving in volgorde van speelsterkte te worden vermeld met voor- en achternaam.

Artikel 4
Voor een team mogen slechts spelers uitkomen die leerling zijn van de betrokken school.

Artikel 5
Deelname is mogelijk in de hierna vermeldde twee categorieen
- Categorie A – leerlingen van groep 8 en lager
- Categorie B – leerlingen van groep 6 en lager

. 

INDELING

 Artikel 6
- De indeling is afhankelijk van het aantal deelnemende teams en de resultaten van het voorafgaande kampioenschap
. In principe wordt gespeeld met voor- en finalerondes.
- De indeling wordt voor aanvang van het kampioenschap bekendgemaakt.
- Opvolgende teams van een school worden zo mogelijk over verschillende poules verspreid.
- Bij de indeling wordt ervan uitgegaan dat team 1 sterker is dan team 2 etc.

.

OPSTELLING

 Artikel 7
1. Voor aanvang van het kampioenschap moet de (definitieve) vaste bordvolgorde ingeleverd worden bij het OC.
2. De in het speelprogramma eerstgenoemde teams spelen aan de oneven genummerde borden met zwart en aan de even genummerde borden met wit.

 Artikel 8
Spelers en reserves mogen slechts in de aangegeven volgorde van speelsterkte in het team waarvoor zij zijn opgegeven, worden opgesteld.

.

DE WEDSTRIJDEN

Artikel 9
De wedstrijden worden gespeeld volgens het spelreglement van het Spel- en wedstrijdreglement van de KNDB, laatste uitgave.

Artikel 10
1. Het speeltempo is afhankelijk van het aantal deelnemende teams en zal voor aanvang van het kampioenschap bekend worden gemaakt.
2. Als de partij na het afloop van het vastgestelde speeltempo nog niet is beeindigd, zal de partij door de wedstrijdleider worden gearbitreerd. Zijn uitspraak is bindend.

Artikel 11
1. Een onvolledig uitkomend team verliest de partij van de ontbrekende speler, indien deze niet binnen tien minuten na het vastgestelde aanvangstijdstip van de wedstrijd wordt ingenomen.
2. Ontbreken aan een bord tien minuten na het vastgestelde aanvangstijdstip van de wedstrijd beide spelers, dan geldt de partij voor beiden als verloren.
3. Ontbreken van een team twee of meer spelers tien minuten na het vastgestelde aanvangstijdstip van de wedstrijd, dan wordt het team beschouwd als niet te zijn opgekomen.
4. Als een team niet komt opdagen zoals hiervoor vermeld, of als het beschouwd wordt niet te zijn opgekomen, dan wordt de wedstrijd met 4-0 verloren verklaard.

Artikel 12
Voor elk team benoemt de school een teamleider. Een teamleider mag de spelers van zijn team desgevraagd adviseren remise aan te bieden of aan te nemen, of een partij op te geven. Hij moet zich echter beperken tot korte informatie, alleen gebaseerd op de stand in de wedstrijd, zonder daarbij inlichtingen te geven over de stelling(en) op het dambord.

Artikel 13
Spelers hebben slechts bemoeienis met hun eigen partij en zij bepalen bindend het resultaat ervan.
Indien iemand zich met een partij bemoeit, anders dan de twee spelers, kan de wedstrijdleider hem het verder verblijf in de speelzaal ontzeggen.

.

RESULTATEN

Artikel 14
Voor een gewonnen partij wordt aan de winnaar twee bordpunten toegekend. Voor een remisepartij krijgen beide spelers een één bordpunt. Een verloren partij levert geen bordpunten op.
Aan het team dat in een wedstrijd meer bordpunten behaalt dan de tegenpartij, worden twee matchpunten toegekend; behalen beide teams evenveel bordpunten, dan verkrijgen ze elk één matchpunt (gelijkspel).

Artikel 15
1. Aan het einde van het kampioenschap wordt van iedere onderdeel een ranglijst gemaakt op basis van het behaalde aantal matchpunten. Indien twee of meer teams eenzelfde aantal matchpunten hebben behaald, wordt hun volgorde bepaald door het aantal verkregen bordpunten.
2. Indien twee of meer teams na toepassing van voornoemde hetzelfde aantal matchpunten en hetzelfde aantal bordpunten hebben behaald, wordt hun volgorde bepaald door het aantal matchpunten uit de onderlinge wedstrijd(-en) en als dat ook gelijk is het aantal bordpunten uit de onderlinge wedstrijd(-en).
Als het aantal bordpunten in de onderlinge wedstrijd(-en) gelijk is, beslist het aantal bordpunten in de onderlinge wedstrijd(-en) met weglaten van het laatste bord. Als dit ook gelijk is, met weglaten van het een na laatste bord en zo verder. Als dit geen beslissing brengt, wordt er geloot.

Artikel 16
Er zijn door het OC vast stellen prijzen te winnen in de categorieen A en B.

Artikel 17
Het team dat in categorie A winnaar wordt, verkrijgt de titel “Schooldamkampioen van Wijk bij Duurstede”.

.

WEDSTRIJDLEIDING

Artikel 18
De wedstrijdleiding van het kampioenschap berust bij de wedstrijdleider. Hij is belast met de uitvoering en handhaving van dit reglement en het beslissen in alle geschillen en onvoorziene gevallen die zich mochten voordoen. De wedstrijdleider doet bindend uitspraak.

Artikel 19
De wedstrijdleider kan de wedstrijdleiding overdragen aan één of meer groepsleiders.

.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 20
Het OC kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen, schade, nadeel of verlies, geldelijk of lichamelijk, ontstaan door ongevallen van welke aard ook, die de deelnemers (spelers, leiders en/of bestuursleden) mochten overkomen gedurende hun reizen naar of van de plaatsen of gedurende hun verblijf in de plaatsen waar een wedstrijd gespeeld wordt, noch voor verlies of schade aan materiaal, dat voor de wedstrijd beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 21
Dit reglement is vastgesteld door het OC op 31 januari 2009. Wijziging hiervan is slechts mogelijk door dit OC.